Retningslinjer for overtredelsesgebyr og ansiktsgjenkjenning

To nye retningslinjer er sendt på offentlig høring av EDPB. I perioden retningslinjene er på offentlig høring er det tilgjengelig for alle å gi innspill til de dokumentene som er publisert.

Retningslinjene ang. ansiktsgjenkjenning gjelder politimyndigheters bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi. Denne typen teknologi kan brukes til flere formål, eksempelvis autentisere eller identifisere personer nevnt i overvåkningslister, bilder og videoer, eller overvåke en persons bevegelser i det offentlig rom.

EDPB har gjentatte ganger understreket at teknologi tilknyttet ansiktsgjenkjenning bare bør brukes dersom det er nødvendig og forholdsmessig sett i lys av formålet. Det er ingen hemmelighet at moderne teknologi kan være et nyttig og effektivt redskap i rettshåndhevelsen, men må i likhet med andre behandlinger tilfredsstille kravene til nødvendighet og proporsjonalitet. I tillegg behandles biometriske data, og behandlingen vil følgelig falle inn under reglene om særlige kategorier av personopplysninger etter art. 9 i personvernforordningen.

Retningslinjene for beregning av overtredelsesgebyr retter seg mot europeiske datatilsynsmyndigheter. Formålet med retningslinjene er å harmonisere metoden og fremgangsmåten tilsynsmyndighetene benytter for å beregne overtredelsesgebyrer. Utmålingen av gebyrene inkluderer en vurdering bestående av tre elementer:

  1. Kategorisering av overtredelser etter art
  2. Overtredelsens alvor
  3. Omsetning til en virksomhet

Etter at utgangspunktet er identifisert, vil skjerpende og formildende omstendigheter i den enkelte saken påvirke den endelige utmålingen. Retningslinjene gir et innblikk i vurderingene som blir gjort i de tilfeller det foreligger brudd på personopplysningssikkerheten. For aktører som behandler personopplysninger, kan en gjennomlesing bidra til at de enklere kan forutberegne sin egen rettsstilling i nevnte situasjoner.

Les mer om ansiktsgjenkjenning.

Les mer om overtredelsesgebyr.

 

Relaterade inlägg