Retningslinjer fra EDPB

Retningslinjer om saksbehandlingen i grenseoverskridende saker

Grenseoverskridende saker gjelder personvernsaker som berører flere land. Retningslinjene er et utslag at samarbeidsmekanismen «One-Stop-Shop»-mekanismen, og gir uttrykk for art. 60 i GDPR angående samarbeid mellom europeiske tilsynsmyndigheter. Hensikten med et rådgivende dokument er å hjelpe tilsynsmyndighetene å anvende art. 60 i sin praktiske saksbehandling. I tillegg til å være et arbeidsverktøy for tilsynsmyndigheten, gir retningslinjene øvrige et godt innblikk i hvordan dette samarbeidet foregår.

GDPR inneholder flere bestemmelser som gir uttrykk for målsettingen om lik anvendelse av regelverket. Konsistensmekanismen er spesifikt nevnt i art. 63 i GDPR, og stadfester samarbeid for å sikre ensartet anvendelse. I likhet med det generelle prinsippet om EØS-konform tolkning, er bakgrunnen å sikre forutberegnelighet for de som er gjenstand for lovgivningen.

Les mer.

Retningslinjer om manipulativt design i sosiale medier på høring

Den norske betegnelsen «manipulativt design», betegner det mer kjente begrepet «dark patterns». Enkelt forklart innebærer dette et design som får brukere til å ta utilsiktede, uvillige og potensielt skadelige avgjørelser om behandling av sine personopplysninger.

Retningslinjene er per nå høring, men det finnes allikevel en nytteverdi av å lese retningslinjene allerede på dette stadiet. For det første ligger retningslinjene ute på offentlig høring, og innspill kan gis innen 2. mai 2022.  For det andre gir retningslinjene konkrete eksempler på ulike dark patterns, og tilbyr spesifikke anbefalinger for utviklere om hvordan pliktene etter GDPR kan implementeres i sine tjenester. På den andre siden gir retningslinjene også praktiske råd og anbefalinger til brukere av sosiale medier.

Les mer.

Relaterade inlägg